1/1
Shibuya-Souteyrat-7816.jpg
Tokyo,  February 26 2011 - 109 Girls performance in Shibuya by French artist Julie Barranger. Model : Miko Nakashima.

Tokyo, February 26 2011 - 109 Girls performance in Shibuya by French artist Julie Barranger. Model : Miko Nakashima.

Copyright Jeremie Souteyrat