1/1
Fuji-Shinjuku-Tokyo-Souteyrat-3263.jpg
Tokyo, January 2011 - Shinjuku skyline and Fuji mountain.

Tokyo, January 2011 - Shinjuku skyline and Fuji mountain.

Copyright Jeremie Souteyrat